Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Etelä-Suomen Keittiömestarit ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.12.2018. Viimeisin muutos 11.12.2018.

 1. Rekisterinpitäjä
  Etelä-Suomen keittiömestarit ry, PL 758, 00101 Helsinki
  www.keittiomestarit.fi
  https://etelasuomenkeittiomestarit.yhdistysavain.fi/ (jäsensivut ja jäsenrekisteri)
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Yhdistyksen sihteeri, sihteeri (a) keittiomestarit.fi
  Jäsentietoja käsittelevät myös tarvittaessa webmaster, rahastonhoitaja ja puheenjohtaja. Jäsenrekisteriin jää digitaalinen merkki, kuka ja milloin tietoja on käsitellyt.
 3. Rekisterin nimi
  Jäsenrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  jäsenyys yhdistyksessä.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin sekä jäsenmaksulaskutus.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, mahdollinen yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot sekä muut jäsenyyteen liittyvät tiedot.
  Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Cordon Bleu tiedot säilytetään jäsenyyden loppumisen jälkeenkin.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  Jäsentietoja luovutetaan jäsenyyteen kuuluvien postitusten järjestämiseksi, esimerkiksi Aromi -lehti.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden tekijöiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu.
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
  Jäsen pääsee tarkastelemaan ja muuttamaan osaa jäsentiedoistaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla yhdistysavain -palvelussa.
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).