Etelä-Suomen Keittiömestarit ry

on toiminta-periaatteeltaan humanitäärinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsenistönsä kädentaitoja, ammattitaitoa ja yhteistyötä.

Tapahtumat

Säännöt

Etelä-Suomen Keittiömestarit ry:n säännöt

Säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 6.3.1998

Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen keittiömestarit ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikkien jäsentensä taloudellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja intellektuaalisia etuja puolueettomasti ja valtiollisiin asioihin sekaantumatta. Näiden päämäärien merkeissä yhdistys toivoo yhteisymmärrystä ja yhteistyötä ravintola-alan kaikkien järjestäjien kanssa. Tässä tarkoituksessa yhdistys toimeenpanee neuvottelutilaisuuksia, luentoja ja kursseja. Yhdistys voi asianomaisen luvan saatuaan järjestää juhlia ja arpajaisia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka omaa keittiömestarin tai pääkylmäkön ammattipätevyyden. Lisäksi yhdistys voi ottaa kannattajajäseniä, sekä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat toimineet ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Jäseneksi pääsyyn ja jäsenyydestä erottamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös. Jokaisen jäseneksi hyväksytyn henkilön täydellinen nimi ja ammatti kirjoitetaan jäsenluetteloon, johon muutkin tarpeellisina pidetyt häntä koskevat tiedot merkitään.

Yhdistyksen jokaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden kulloinkin kuluvan vuoden aikana tapahtuvana maksuna vuosikokous määrää. Mikäli jäsen ei kahteen vuoteen maksa vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua, katsotaan jäsen eronneeksi. Asia vahvistetaan vuosikokouksessa. Yhdistyksen eläkkeellä olevien jäsenten ei täydy maksaa jäsenmaksua.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksesta eroaa vuorovuosina puheenjohtaja ja sihteeri sekä varapuheenjohtaja, kuitenkin siten, että puheenjohtaja ja sihteeri vaihtuvat samoina vuosina sekä puolet varsinaisista ja varajäsenistä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

  • vahvistettava tilinpäätös kuluneelta vuodelta
  • päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta
  • päätettävä jäsenmaksun suuruudesta
  • puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä hallituksen jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle. Kaikki hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.
  • valittava kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja taloutta
  • muut kokouskutsussa mainitut asiat

 7§

Kutsut yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kirjeellisesti ja rahastonhoitaja tarkistaa, että sihteerin laatiman jäsenluettelon mukaiset kutsut on kaikille toimitettu. Äänestyksissä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Ainoastaan yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

 8§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja pitää niiden sekä hallituksen laatiman vuosikertomuksen ja muiden yhdistyksen hallintoa koskevien asiakirjojen olla valmiina valittujen tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen helmikuun 15. päivää. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

 9§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 10§

Jäsenmaksuista ja lahjoituksista tai muin tavoin karttuvat tulot yhdistys käyttää vapaasti omiin tarpeisiinsa ja tarkoituksensa edistämiseen. Yhdistyksen varojen hoidosta on hallitus kokonaisuudessaan vastuunalainen.

 11§

Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö niin kauan kuin vähintään seitsemän jäsentä sitä vastustaa.

Yhdistyksen purkauduttua siirretään ne varat, jotka yhdityksen epäämättömien velkojen maksun jälkeen mahdollisesti jäljellä käytettäväksi kotimaisen, ravintolain keittiöhenkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen.

 12§

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 13§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät