Etelä-Suomen Keittiömestarit ry

on toiminta-periaatteeltaan humanitäärinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsenistönsä kädentaitoja, ammattitaitoa ja yhteistyötä.

Säännöt

Etelä-Suomen Keittiömestarit ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Keittiömestarit ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikkien jäsentensä taloudellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja intellektuaalisia etuja puolueettomasti ja valtiollisiin asioihin sekaantumatta. Näiden päämäärien merkeissä yhdistys toivoo yhteisymmärrystä ja yhteistyötä ravintola-alan kaikkien järjestäjien kanssa. Tässä tarkoituksessa yhdistys voi toimeenpanna neuvottelutilaisuuksia, luentoja, kursseja ja muita tapahtumia. Yhdistys voi asianomaisen luvan saatuaan järjestää juhlia ja arpajaisia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, jolla on alan esimieskoulutus tai on keittiön esimiesasemassa toimiva henkilö. Yhdistyksen jäsenen on oltava Suomen kansalainen tai asuttava vakituisesti Suomessa. Lisäksi yhdistys voi ottaa kannattajajäseniä, sekä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat toimineet ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Yhdistykseen ei voi liittyä suoraan eläkeläisjäseneksi.  Jäseneksi pääsyyn ja jäsenyydestä erottamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös. Jokaisen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan jäsenluetteloon, johon muutkin tarpeellisina pidetyt häntä koskevat tiedot merkitään. Jäsen voi tarkastaa tietojensa oikeellisuuden sihteerin tai rahastonhoitajan avulla.

Yhdistyksen jokaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden kulloinkin kuluvan vuoden aikana tapahtuvana maksun vuosikokous määrää. Asia vahvistetaan vuosikokouksessa. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä, jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen eläkkeellä olevien jäsenten, kunniajäsenten tai kunniapuheenjohtajan ei täydy maksaa jäsenmaksua.

Yhdistyksen asioita hoitaa varsinaisista jäsenistä koottu hallitus, johon kuuluu 6-10 varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksesta eroaa vuorovuosina puheenjohtaja ja sihteeri sekä varapuheenjohtaja, kuitenkin siten, että puheenjohtaja ja sihteeri vaihtuvat samoina vuosina sekä puolet varsinaisista jäsenistä. Hallituksessa edustaja voi olla mukana enintään kaksi kautta yhtäjaksoisesti. Mikäli edustajia jäsenistöstä ei löydy, voidaan erovuoroinen valita enintään yhdeksi kaudeksi vuosikokouksen päätöksellä. Hallitus voi kutsua mukaan asiantuntijajäsenen, jolla on hallituksen kokouksissa puheoikeus. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä kokouksessa.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun aikana ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

  • vahvistettava tilinpäätös kuluneelta vuodelta
  • päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta
  • päätettävä jäsenmaksun suuruudesta
  • puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä hallituksen jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle.
  • valittava yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja taloutta sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
  • muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Kutsut yhdistyksen kokouksiin ja vuosikokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköisesti.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänestyksissä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Ainoastaan yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja pitää niiden sekä hallituksen laatiman vuosikertomuksen ja muiden yhdistyksen hallintoa koskevien asiakirjojen olla valmiina valittujen tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen helmikuun 15. päivää. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

 

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

11§

Jäsenmaksuista ja lahjoituksista tai muin tavoin karttuvat tulot yhdistys käyttää vapaasti omiin tarpeisiinsa ja tarkoituksensa edistämiseen. Yhdistyksen varojen hoidosta on hallitus kokonaisuudessaan vastuunalainen.

 

12§

Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö niin kauan kuin vähintään seitsemän jäsentä sitä vastustaa.

Yhdistyksen purkauduttua siirretään ne varat, jotka yhdistyksen epäämättömien velkojen maksun jälkeen mahdollisesti jäljellä käytettäväksi kotimaisen, ravintolain keittiöhenkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen.

 

13§

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

14§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Hyväksytty käyttöön 2020.